Battulga Gendenbazar

Specialist in Domain Name and Technology Regulation @CRC

Домэйн нэр, технологийн зохицуулалт

хариуцсан мэргэжилтэн

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГАЗАР

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо

12.50 - 13.30 PM Conference

Friday 29th Mon

Panel Discussion : IPv6 Implementation issues in Mongolia