DASHDORJ Yamkhin PhD

Head of Information Network and Security Department School of Information and Communication Technology Mongolian University of Science Technology (MUST)

Судалгааны чиглэл: 

Интернэтийн сүлжээний траффикийн судалгаа, Утасгүй сүлжээний загварчлал (IEEE 802.11), Эмвэддэд системд суурилсан утасгүй сүлжээний хандах (access point)  төхөөрөмж хөгжүүлэх, бүтээх, Сүлжээний нууцлал хамгаалалт, халдлага илрүүлэх  алгоритмын хөгжүүлэлт, TCP протоколын судалгаа, гар утасны нууцлалтай  мессежний программ хөгжүүлэх, стенографын судалгаа 

Бичсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

40 орчим илтгэл бичиж гадаад дотоодын хурал, олон улсын сэтгүүлд хэвлүүлсэн Хэрэгжүүлсэн төсөл: 

 • Advanced IT Education Program on Industrial Demand in 2006-2010, by Ministry of Education,  Science and Technology in Korea 
 • Operating System Technology for Large Scale Nov Volatile RAM in 2008-2009, by Minister of  Education, Science and Technology in Korea 
 • Өвөрхангай аймгийн СХЗХ-н захиалгаар 2011 оны 3-р сараас 2011 оны 6 сар хүртэл  Эталон цаг-самбар 
 • Булган аймгийн СХЗХ-н захиалгаар 2011 оны 3-р сараас 2011 оны 6 сар хүртэл Эталон  цаг-самбар 
 • The New “Computer worker” curriculum training for TVET teachers in 04-June-2012 ~ 09-July 2012 by The Millennium Challenge Account - Mongolia (MCA-M) 
 • The New “Networker” curriculum training for TVET teachers in 06-Jan-2013 ~ 26-Jan-2013 by  The Millennium Challenge Account - Mongolia (MCA-M) 
 • The New “Networker” curriculum training for TVET teachers in 13-May-2013 ~ 04-Jun-2013 by  The Millennium Challenge Account - Mongolia (MCA-M) 
 • Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтэй дээд боловсролын судалгааны ажлыг  чадавхжуулах төслийн хүрээнд 2015 оны 12-р сараас 2017 оны 2-р сар хүртэл хугацаанд  УТАСГҮЙ СҮЛЖЭЭНИЙ ХАНДАХ ТӨХӨӨРӨМЖ (Access Point) БҮТЭЭХ , ТҮҮНИЙГ  ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖ төслийг хийж гүйцэтгэсэн 
 • МҮРТ-ын санхүүжилтэй “Монголын үндэсний радио телевизийн Мэдээллийн технологийн  аудит, эрсдэлийн үнэлгээ хийх” төслийг 2018 оны 8-р сараас 2018 оны 9-р сарын хооронд  хийж гүйцэтгэсэн  
 • Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын санхүүжилтэй “Иргэний Нисэхийн Мэдээллийн  технологийн аудит, эрсдэлийн үнэлгээ хийх” төслийг 2019 оны 2-р сараас 2019 оны 3-р  сарын хооронд хийж гүйцэтгэсэн 
 • Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны санхүүжилтэй “ Интернэтийн сүлжээний  чанарын үйлчилгээг хянах төв байгуулах “ төслийг 2020 оны 11 сараас 2020 оны 12 сард  хийж тайлан бичиж өгсөн  
10.10 - 10.40 PM Conference

Friday 29th Mon

Keynote : Dashdorj (Adjunct Professor @ Mongolian University of Science and Technology)